Nog steeds RHEDERHOF

 

Hoe was het ook al weer?

1961: de bouw van een bejaardentehuis start op het terrein van Rhederhof. Dit ondanks het verbod van de bouw (ecologische hoofdstructuur/natuurbeleid provincie). Het duurt tot 1999 wanneer de locatie Rhederhof wordt verruild met een bouwlocatie in het hart van het dorp. Een bejaardentehuis ìn het dorp is toch immers logischer dan buiten het dorp.

De betrokken projectontwikkelaar krijgt in ruil voor de bouwlocatie in het dorp de toezegging om op Rhederhof  “woningen met zorg” te bouwen. Het terrein heeft immers een maatschappelijke bestemming. De gemeente tekent hiervoor een intentieverklaring.

Plannen worden ontwikkeld. 2005: 86 woningen afgekeurd i.v.m. natuur en cultuur waarden.

2007: 57 woningen de bezwaren van inwoners inwoners worden genegeerd maar de Raad wil een kleiner bouwplan. 2013: 78 zorgappartementen met een bouwvolume dat 80% groter is dan dat van het oude gebouw. B&W wijzen plan af en beëindigen de intentieverklaring. Er is geen sprake van zorgwoningen en ze willen helemaal geen woningen.

Zij eisen vernieuwing van het bestemmingsplan uit 1989. De ontwikkelaar ziet de bui al hangen en dient snel een een plan in dat voldoet aan het bestemmingsplan en passeert hiermee de Raad. Bij bestemmingsplanwijziging heeft de raad en daarmee de inwoners van Rheden immers inspraak. Door zorgwoningen te bouwen wordt inspraak omzeilt. In 2014 wordt de omgevingsvergunning dan ook verleend. Echter met de bouw kan niet worden begonnen omdat de nodige natuurvergunningen ontbreken.

In 2020 verkoopt de ontwikkelaar het bouwterrein, inclusief plan, aan een Amsterdamse projectontwikkelaar De Houten Steen Holding bv. Kort daarvoor is de “kwetsbare natuur op het terrein grondig verwoest bij een “onderhoudsbeurt” van de tuin. De regiomanager van De Houten Steen laat weten het nieuwe plan uit te voeren of het oude bejaardentehuis te renoveren. Er zijn hoge hekken geplaatst, waardoor wandelpaden niet meer toegankelijk zijn. Ook worden er bewakers aangesteld die de buurt terroriseren en het terrein van het laatste beetje natuur ontdoen.

 

RHEDERHOF vandaag de dag

In 2020 slaan een aantal wandelaars uit het dorp dat de situatie rond die ruïne aan de rand van het dorp vlot nu eens getrokken moet worden. Zorgwoningen bouwen op een locatie die eerder ongeschikt is bevonden voor een bejaardentehuis lijkt niet handig. Een projectontwikkelaar verdient mogelijk meer aan woningbouw. Is het mogelijk de impasse te doorbreken? Er werd contact gelegd met betrokken partijen. De regiomanager wilde echter niet deelnemen aan een overleg gezien het timing in de vergunningsprocedure en de te verwachten resultaten van een overleg. De Stichting Historische Landgoederen Oost-Veluwezoom,(in dit project ook vertegenwoordiger van Natuur en Milieu Gelderland, IVN Veluwezoom, Bond Heemschut en Natuurmonumenten) wilde wel praten. Bouwen op Rhederhof is geen probleem mits het rekening houdt met de natuurwaarden in het gebied. Een volgende poging om de impasse te doorbreken werd gedaan door de gedeputeerde van de Provincie: Peter Drenth. Vanuit de provincie zijn de projectontwikkelaar en B&W gevraagd om deel te nemen aan het overleg. Helaas gaven zij geen gehoor.

Het plan

Het plan dat er nu ligt bestaat uit drie blokkendozen met de hoogte van de bestaande bebouwing en een bouwvolume dat 80% groter is dan het bestaande bouwvolume. De blokken liggen min of meer haaks op de Arnhemsestraatweg en zijn gepositioneerd evenwijdig aan de verschillende zichtlijnen zodat het grootte bouwvolume zo min mogelijk toont. De verkeersafhandeling tussen de blokken vindt plaats over de breedte van het terrein i.p.v. geconcentreerd aan de Snippendaalse weg.

 

 

Afb 1: De nieuwe bouwblokken gesitueerd ten opzichte van het oude bejaarden tehuis(licht grijs)

Het plan speelt dan ook niet in op de natuur, de historie (het oude landhuis) en de ligging op de helling van de stuwwal. Facetten waar fatsoenlijke architectuur(zeker op een A locatie) zou inspelen. De woonblokken bieden onderdak aan 86 zorgappartementen met een zorgindicatie tot 8(bedlegerig). Je kunt je afvragen of deze specifieke woningen nog wel passen in deze tijd waar

duurzaamheid en flexibele woningvoorraad steeds belangrijker worden. De Rhedense ondernemers kijken uit naar realisatie van het bouwplan omdat een ruïne bij de ingang van het dorp weinig representatief is. Bovendien zullen nieuwe inwoners een economische impuls betekenen. Dit laatste is twijfelachtig gezien de zorgindicatie van de toekomstige bewoners.

De Rhedense inwoners zien uit naar de bouw van woningen maar beseffen niet dat dit geen gewone, voor iedereen toegankelijke, woningen zijn. Daarvoor moest immers het bestemmingsplan gewijzigd worden en is inspraak van de raad èn daarmee de inwoners, mogelijk.

 

 

Afb 2: Ideeschetsje. Zo kan het ook; cirkelvormige bebouwing deels verzonken in het landschap accentueert het oude landhuis en laat een grootdeel van het natuurgebied in tact. Verkeer geconcentreerd bij Snippendaalseweg inclusief parkeren toeristen.

Inwoners van Rheden hebben toch recht op invloed op de ontwikkelingen in en rond het dorp? Het betreft hier tenslotte de entree van het dorp, een A locatie. Tot nu toe is invloed in een samenspel tussen projectontwikkelaar en gemeente voorkomen. Daarnaast kun je je afvragen of afspraken van 20 jaar geleden nog passen in deze snel veranderende tijd. De Gemeente heeft in dit project zoveel inspraak, plannen, visies, bouwgrenzen etc. aangepast of naast zich neergelegd ten voordele van de projectontwikkelaar dat ze dit decennia later ook als schatplichtige voor haar inwoners kan doen. Van een betrouwbare overheid hebben we in twintig jaar vele gezichten gezien dus dat is geen argument meer.

Deze locatie verdient een project waar wij als Rhedenaren trots op kunnen zijn. Mocht het uitdraaien op een renovatie laat het dan een Gemeentelijk monument worden. Een monument uit de wederopbouw toen milieu zichtbaar geen rol speelde. Een inmiddels uniek gebouw waarvan de meesten inmiddels gesloopt zijn. Let wel op de betonrot.

Arnoud Scheltema

Volg ons op