Rhedens Dorpsbelang

Laatste nieuws

Dorpsschouw RD leidt tot actie bij gemeente

De dorpschouw, een inspanning van RD in april/mei  vorig jaar, heeft fors resultaat opgeleverd. De gemeente zal reparaties uitvoeren aan de meeste door RD geconstateerde gebreken. Ze zijn al begonnen. 

Doel van de schouw was om situaties in de openbare ruimte die voor verbetering in aanmerking komen in kaart te brengen, zoals straten, trottoirs, pleinen, speelplaatsen, groenvoorzieningen, overhangend groen bij woningen en (gevaarlijke) kruispunten in het dorp Rheden. Daarvan is rapport gemaakt en op 15 september afgelopen jaar aangeboden aan wethouder Ronald Haverkamp.

In december jl. zijn we door wethouder Ronald Haverkamp en ambtenaren geïnformeerd wat de gemeente ermee heeft gedaan en gaat doen. En dat is heel wat en een compliment waard.

 Haverkamp en van Zwam Dorpschouw dec 2016

Wat leverde het op:

-              71 situaties van scheve stoeptegels, paaltjes e.d. zijn eind dit voorjaar hersteld, 18 op een later moment. In 1 situatie is extra budget nodig;

-              7 situaties van kapotte blindengeleide tegels zijn eind dit voorjaar hersteld, 16 op een later moment;

-              4 situaties van verzakte kapotte stoepranden zijn eind dit voorjaar hersteld, 9 op een later moment en bij 1 is extra budget nodig;

-              1 situatie van verwijderen van tegels en repareren groen is eind dit voorjaar hersteld;

-              1 situatie waarbij de gehele straat wordt heringericht is extra budget nodig;

-              1 situatie waarbij de gehele straat wordt herbestraat geschiedt op een later moment;

-              4 situaties van openbaar groen worden op een later moment hersteld;

-              27 situaties van overhangend groen bij tuinen van woningen, het groen bij de jachthaven, de    doorgang naar het winkelgebied en hondenpoep, krijgen een vervolg waar gemeente samen   met RD nadere plannen voor gaan maken.

 

Van de in totaal 162 door RD geconstateerde situaties die voor verbetering vatbaar zijn, wordt meer dan de helft (83) dit jaar opgepakt en verholpen. Van de onderwerpen die later worden opgepakt zal ca. de helft dit jaar opgelost worden. Bij de uitvoering wordt door de gemeente ook prioriteit gegeven aan trottoirs nabij het winkelgebied, verzorgingshuis en woningen waar veel ouderen wonen.

 

Nog enkele voorbeelden van situaties die opgepakt zijn of gaan worden:

Bij Basisschool Kroeseboom is een schoolzone gemaakt - Boomwortelschade deel Groenestraat - Havelandseweg: straat, hofjes, en stimuleren meer klimop tegen hekwerk Meteoor - Entree dorp af A348: wordt meegenomen in project Zuidflank - Entree dorp Noordzijde Groenestraat: bestemmingsplan wordt aangepast waardoor meer gebruiksmogelijkheden zijn voor het pand in de hoop aantrekken kopers/investeerders.

 

Uw rol als bewoner

Bij 23 situaties is sprake van overhangend groen van tuinen over het trottoir, zodanig dat het vooral voetgangers, ouderen en minder validen de doorgang belemmert. Hierin ligt een verantwoordelijkheid voor u als bewoner: regelmatig snoeien. Alvast dank dat u dat al heeft gedaan of nog gaat doen.

 

Toegevoegde waarde belangenvereniging- wij doen het voor u!

Onze belangenvereniging heeft met de dorpsschouw wederom aangetoond iets voor het gehele dorp betekenen. Wij hebben de laatste jaren het vertrouwen van de gemeente (Gemeenteraad, B&W en ambtenaren) weten te winnen. En hebben ook goede contacten met de politieke partijen. Wij houden de gemeente scherp. Wij hebben beide de instelling: niet zeuren, maar aanpakken. En gebruik maken van elkaars kracht. Dat moeten en zullen we vasthouden. Daarvoor hebben wij uw steun hard nodig.

Wethouder Haverkamp overhandigde symbolisch enkele werkhandschoenen aan c0-voorzitter Chris van Zwam. Hij gaf aan samen (RD en gemeente) een vervolg te willen geven aan het gewaardeerde initiatief van RD. Die handschoen hebben we natuurlijk opgepakt!

Het vervolg op de dorpschouw

Op 5 januari is er al een vervolgoverleg met de gemeente over de gehouden dorpsschouw geweest. Zo gaan we bekijken hoe het doorzicht van de weg op de Steegse Haven kan worden verbeterd (maart ) en controleren we of het geconstateerd overhangend groen op het trottoir van tuinen door de betreffende bewoners is opgepakt (maart).

Ook wordt inventarisatie gedaan van plaatsen waar hondenafvalbakken en zakjes zijn geplaatst en of dat nog steeds logische plekken zijn. We willen hondenbezitters ook nadrukkelijk het gebruik van afvalzakjes onder de aandacht brengen en hun verantwoordelijkheid voor een nette woonomgeving.

Adoptie door bewoners voor het regelmatig legen van hondenafvalbakken wordt bevorderd.

Met elkaar gaan we ideeën ontwikkelen over de inzet van vrijwilligers bij onderhoud tuinen bij bijv. ouderen (door de krachten te bundelen van diverse organisaties) en hoe meer bekendheid te geven aan de begraafplaats als plek van begraven maar ook als uniek natuur- en wandelgebied. 

De diverse onderwerpen worden nu verder uitgewerkt, waarna actie.